Rettshjelpsforsikring

Hva er rettshjelpforsikringen, og hva dekker den?

Visste du at du har forsikringer som dekker store deler av kostnadene ved advokat? Den er inkludert i din "vanlige forsikring". Her får du svar på hva rettshjelpsforsikring er, hva den dekker og hvem som er dekket av forsikringen. Eiendoms-Advokat.no® kan sjekke dette for deg uten kostnad.

Hva er rettshjelpsforsikring?

Rettshjelpsforsikring er inkludert i dine ”vanlige forsikringer”. F.eks. innboforsikringer, villaforsikringer, hytteforsikringer, bil- og båtforsikringer, forsikringer for boligsammenslutninger etc. Enkelte reiseforsikringer kan også inneholde rettshjelpsforsikring. Det er en forsikring som dekker dine utgifter i forbindelse med en ”tvist” eller rettslig uenighet.

Dine advokatkostnader omfattes av forsikringen. Det kan også være at forsikringen omfatter andre kostnader i forbindelse med forfølgelse av tvisten. En rettshjelpsforsikring er dermed svært god å ha, skulle du komme i en rettslig uenighet med noen.

Hvor skal jeg finne ut om jeg er dekket av en rettshjelps forsikring?

For å finne ut om du har en rettshjelpsforsikring og hva den eventuelt dekker må man gå til sine forsikringspoliser eller snakke med en advokat. I polisen finnes vilkår for å få rettshjelpserstatning og hvilke kostnader den dekker. Eiendoms-Advokat.no® sjekker normalt om forsikringen dekker advokatutgifter kostnadsfritt.

Hvordan må man gå frem for at kostnadene skal bli dekket av rettshjelpforsikringen?

Man må gi selskapet melding innen ett år, etter at man fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet/saken. Gir man ikke selskapet melding innen ett år mister man sin rett til erstatning.

I praksis betyr dette at den siste frist man kan melde et krav til forsikringsselskapet er, ett år etter at man engasjerte advokat og det forelå en tvist, eller ett år etter at tvist oppstod, hvis det på tidspunktet for tvistens start allerede var engasjert advokat.

Begrepet ”tvist” er normalt forstått slik at et krav skal være fremsatt og bestridt. Det er ikke nødvendig at saken har blitt tatt inn for retten for at forholdet skal bli ansett for å være dekket. Det må foreligge en uenighet som går ut over å bære preg av en forhandlingssituasjon.

Hvordan skal meldingen til forsikringsselskapet utformes og hva skal være med?

Meldingen til selskapet skal være skriftlig. Det må i meldingen dokumenteres at det foreligger en tvist. Det fleste forsikringsselskaper er normalt interessert i tidspunktet for når tvisten oppstod, og for å unngå unødvendig lang saksbehandlingstid anbefales det at det i meldingen til forsikringsselskapet opplyses når tvisten oppsto.

Etter at selskapet har mottatt meldingen, tar forsikringsselskapet stilling til om saken er dekningsmessig. Dekker selskapet utgiftene utferdiges gjerne et dekningstilsagn.

Dekker forsikringen kostnadene hvis det inngås forlik?

Inngås det et forlik i saken, skal dette i noen tilfeller godkjennes av forsikringsselskapet. Man kan på forhånd be forsikringsselskapet om en skriftlig bekreftelse på at de aksepterer at det inngås forlik i saken.

Hva dekker forsikringen når saken tapes?

Om man skulle tape en eventuell rettssak, har dette ikke betydning for kravet om rettshjelpsdekning for egne utgifter til advokatbistand. Skulle man bli idømt å betale motpartens omkostninger, omfattes disse kostnadene ikke av rettshjelpsforsikringen. Noen forsikringsselskaper dekker likevel noe av utgiftene dersom du taper. Dette kan man sjekke nærmere med sitt forsikringsselskap eller med sin advokat.  

Hva faller som hovedregel utenfor forsikringen?

Utgifter til advokat som er pådratt før tvist er oppstått, er ikke dekningsmessige. Noen selskaper innrømmer likevel dekning for utgifter som er pådratt i forbindelse med bestridelse av krav. For å finne ut hvor mye din rettshjelpsforsikrning dekker ta kontakt med forsikringsselskapet eller undersøke forsikringspolisen.

Arbeidsforhold og tvister knyttet til familie og arverettslige emner vil som regel falle utenfor forsikringsdekningen.

Spør oss gjerne om dette.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut