Hva betyr det at man har sameie?

Hvilken rett har man til å råde over sameiegjenstanden?

Hver sameier har rett til å bruke sameiegjenstanden til det formålet den ble anskaffet til, eller til vanlig bruk (hva tilsvarende ting vanligvis brukes til). Er det f.eks en hytte som er sameiegjenstanden, kan sameierne bruke den til hytte, men ikke til bolighus.

Vanligvis kan en sameier fritt bruke sameie gjenstanden. I utgangspunktet har man samme rett til å råde over tingen som en eneeier. Men dersom sameiegjenstanden er en knapphetsgode kan sameierne bare utnytte den etter sine eierandeler.

Bruk begrenses av at denne ikke må være til urimelig skade eller ulempe for de øvrige sameierne.

Må sameierne være enige når beslutninger fattes, eller kan flertallet binde de øvrige sameierne?

Flertallet av sameiere kan binde de øvrige sameierne i spørsmål om styring og utnytting av sameiegjenstanden.

Det er imidlertid begrensninger for hvor langt flertallet kan binde de øvrige sameierne når det gjelder beslutninger om styring og utnytting. Flertallet kan f.eks ikke påføre de andre sameierne urimelig kostnad ved det de bestemmer, eller bestemme at sameiegjenstanden skal gjøres om til noe annet enn den opprinnelig var.

Flertallet kan heller ikke fåtte vedtak om salg av hele eller deler av gjensanden. Det er også bergrensninger i flertallets rett til å pantsette en sameiegjenstand og til å leie den bort.

Hvordan skal sameiegjenstanden behandles?

Sameie gjenstanden skal behandles fint. Det vil si at etterbruk skal sameierne rydde opp, gjøre reint og andre vanlig etterarbeider.

Hvordan fordeles utgifter og inntekter ved sameiegjenstanden mellom partene?

Utgifter og inntekter fra sameiegjenstanden deles i utgangspunktet mellom partene etter deres andeler i sameiegjenstanden.

Har man rett til å selge sin sameieandel?

En sameier kan i utgangspunktet selge sin andel til hvem han vil. Dette er noe det kan være en fordel å avtale avvikende regler om i en sameieavtale, dersom man ikke ønsker at hvem som helst skal kunne kjøpe seg inn i sameiegjenstanden.

Ved salg har de andre sameierne forkjøpsrett.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende overfor en sameiers nærstående. Som nærstående regnes ektefelle, livsarving og andre husstandsmedlemmer som i de to siste år sammenhengende har tilhørt sameierens husstand.

Reglene om begrensninger i forkjøpsretten kan ikke fravikes ved avtale.

Når opphører et sameie?

Etter varsel med rimelig frist kan hver av sameierne kreve at sameie blir oppløst. Hva som er rimelig frist må avgjøres konkret i hver enkelt sak.

Hva skjer når et sameie blir oppløst?

Når et sameie blir oppløst skal det som hovedregel skje en naturaldeling av gjenstanden. Kan gjenstaden ikke deles skal den selges gjennom namsmyndighetene. Ved salg har de andre sameierne forkjøpsrett.

Spør oss nå

  • Skriv inn nøyaktig og detaljert, så får du et best mulig svar.
  • Du får svar innen 5 dager. 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut